tiistai 23. helmikuuta 2016

FRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi

FRESHABIT LIFE IP –hanke on lähtenyt käyntiin vuoden alussa. Valtakunnallinen, kuusi vuotta kestävä hanke on Suomen kaikkien aikojen isoin LIFE-hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 24,3 miljoonaa euroa. EU:n rahoitusosuus on noin 12 miljoonaa euroa, omarahoitusosuus 8 miljoonaa euroa ja integroitujen hankkeiden osuus on noin 4,3 miljoonaa euroa. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on pinta- ja pohjavedestä riippuvien luontotyyppien ja lajien tilan parantaminen valuma-aluetason toimenpiteiden avulla.

Hankealueita on yhteensä kahdeksan, ja aluekohtaiset painotukset vaihtelevat. Pohjoisin kohdealue on Lapissa sijaitseva Naamijoen valuma-alue, jossa vähennetään jokeen päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Eteläisimmässä kohteessa Karjaanjoen alueella Uudellamaalla parannetaan raakun eli jokihelmisimpukan elinoloja monin eri tavoin.

Vanajaveden alueen kokonaisuuden budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta noin 800 000 euroa saadaan EU:lta. Kaikki kohteet ovat Natura2000-kohteita ja sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kunnostustoimenpiteiden osarahoittajina toimivat alueen ELY-keskukset. Kohteista kaksi, Ormajärvi ja Kukkia, on latvavesiä, joiden valuma-alueilla on tarkoitus tehdä kunnostustoimenpiteitä, mm. rakentaa ravinteita pidättäviä kosteikkoja. Lintujärviä on viisi: Hämeessä sijaitsevat Hattelmalanjärvi Hämeenlinnassa ja Ansionjärvi Hausjärvellä sekä Pirkanmaalla Saarioisjärvi Valkeakoskella, Tykölänjärvi Valkeakosken ja Pälkäneen alueella ja Ahtialanjärvi Lempäälässä. Lintujärvillä monipuoliset toimenpiteet pitävät sisällään mm. ruoppauksia ja vesikasvillisuuden niittoa. Lisäksi on tarkoitus kunnostaa Vanajaveden lintuluotoja. Kohteiden kasvistoa ja linnustoa ja muuta eliöstöä (erityisesti direktiivilajeja) sekä vedenlaatua seurataan hankkeen aikana. Hankkeessa parannetaan myös kohteisiin liittyviä virkistyskäyttömahdollisuuksia: uusitaan pitkospuita, tehdään polkuja ja reittejä ja rakennetaan muutamia lintutorneja ja piilokojuja lintujen tarkkailua varten.

Vanajavesikeskuksen lisäksi alueellisessa hankkeessa on neljä kumppania: Etelä-Hämeen Luonnonsuojelupiiri toteuttaa vesistölähettilästoimintaa, tukee järvien hoito- ja käyttösuunnitelmien laadintaa sekä suunnittelee ja toteuttaa luontopolkuja. Suomen ympäristökeskus SYKE, Lammin biologinen asema ja Luonnonvarakeskus LUKE tekevät mallinnustyötä, arvioivat ekosysteemipalveluiden tilaa sekä tutkivat ympäristön tilaa.

Joissakin hankkeen kohteissa suunnitelmat ovat jo hyvin pitkällä ja toimenpiteitä voidaan toteuttaa jo ensi kesän aikana. Osa toimenpiteistä vaatii luvitusta, jolloin työn touhuun päästään vasta lupaprosessin jälkeen. Osalla kohteista vasta aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta. Työtä on paljon mutta onneksi hankkeella on vielä kuusi vuotta edessään!

Kirjoittaja Eeva Einola, hankekoordinaattori, FRESHABIT LIFE IP, Vanajavesikeskus

maanantai 8. helmikuuta 2016

Onnistumisia ja tavoitteita

Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymä, LUO Luonnonvara-alan verkosto, käynnistyi vuoden 2014 alussa. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä kestävää kasvua Kanta-Hämeeseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme onnistuneet lisäämään hedelmällistä yhteistyötä. Tuloksia on saavutettu tutkimus- ja kehittämisyhteistyön lisääntyessä sekä oppimisympäristöjen yhteiskäytössä. Useat yhteistyöhankkeet ovat saaneet rahoitusta. Oppimisympäristöjä ja opetusresursseja on hyödynnetty yli organisaatiorajojen. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen on ollut haastavin tavoitteemme.

Aktiiviset ja osaavat asiantuntijat HAMKista, Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta ja Luonnonvarakeskus Lukesta sekä elinkeinoyhtiöistä, yrityksistä ja järjestöistä ovat tehneet yhteistä työtä. Kiitos kaikille -yhteistyön käynnistämisessä on ollut mukana yli 250 henkilöä. Verkoston järjestämiin tapaamisiin ja tapahtumiin on osallistunut yli 500 osallistujaa. Tiedotusluontoisesti yhteistyöstä on kerrottu noin 1000 henkilölle kasvotusten. Lisäksi LUO-verkosto oli näyttävästi esillä SunShine PopUp-puistossa, jossa vieraili yli 11 000 kävijää. LUO-verkoston toimijat näkyivät myös Enterprise 2015 –tapahtumassa yhteisosastolla sekä paneelikeskustelussa Hämeenlinnan Verkatehtaalla.


Osallistumisen hyötyjä

LUO-verkosto on ollut case-esimerkkinä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Innospring Catch –hankkeessa (TEKES). Hankkeessa tutkitaan yhteiskehittelyä (co-creation) erilaisissa yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa. LUTin toimijat tekivät kyselyn LUO-verkoston nykytilasta ja yhteistyön koetuista hyödyistä. Kyselyn mukaan tärkeimmät syyt osallistua LUO-yhteistyöhön ovat:

verkostoituminen
muiden toimijoiden osaamiseen tutustuminen
ajatusten ja tietojen vaihto
uudenlaisten yhteistyömuotojen löytäminen
yhteistyön näkyväksi tekeminen
lisärahoituksen saaminen
yhteisten kehittämishankkeiden käynnistäminen
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että aktiivisesti yhteistyöhön osallistuneet kokevat saaneensa enemmän hyötyjä kuin vähemmän aktiiviset. Aktiiviset osallistujat ovat saaneet uusia ideoita, osaamista ja luoneet uutta yhteistyötä verkoston kautta. Yhteisesti suunnitellut kehittämishankkeet ovat saaneet rahoitusta. Toimijat ovat tunnistaneet yhteistyömahdollisuuksia resurssien käytössä yli organisaatiorajojen.

Asiantuntijat, jotka ovat osallistuneet LUO-verkoston toimintaan, ovat kokeneet hyötyvänsä yhteistyöstä myös henkilökohtaisella tasolla. Yhteistyö on mahdollistanut sosiaalisten verkostojen laajentamisen. Myös asiakaskontaktit ovat lisääntyneet. Yhteistyön on koettu lisäävän myös vaikutusmahdollisuuksia työssä.


Tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä

Tulevaisuuden tavoitteena on vahvistaa LUO-verkoston toimintaa ja lisätä yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on kokeilujen kautta rakentaa toimintamallia, jossa opetus- ja tutkimusympäristöjen yhteiskäyttö sekä yhteiskehittäminen ovat mahdollisia ja osallistujille hyödyllisiä. Parhaimmillaan yhteistyön kautta syntyy uutta liiketoimintaa sekä kestävää kasvua.


LUO-verkoston paneeli Biotaloudesta kasvua Enterprise 2015 -tapahtumassa 7.10.2015 Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Lavalla Mona-Anitta Riihimäki (HAMK), Jutta Kauppi (Luke), Timo Liukko (First Round Oy) ja Juha Pohjala (Masinotek Oy). Kuvaaja Jenni Mankonen.

Kirjoittaja Anne Horila on LUO-verkoston projektipäällikkö.