tiistai 23. helmikuuta 2016

FRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi

FRESHABIT LIFE IP –hanke on lähtenyt käyntiin vuoden alussa. Valtakunnallinen, kuusi vuotta kestävä hanke on Suomen kaikkien aikojen isoin LIFE-hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 24,3 miljoonaa euroa. EU:n rahoitusosuus on noin 12 miljoonaa euroa, omarahoitusosuus 8 miljoonaa euroa ja integroitujen hankkeiden osuus on noin 4,3 miljoonaa euroa. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on pinta- ja pohjavedestä riippuvien luontotyyppien ja lajien tilan parantaminen valuma-aluetason toimenpiteiden avulla.

Hankealueita on yhteensä kahdeksan, ja aluekohtaiset painotukset vaihtelevat. Pohjoisin kohdealue on Lapissa sijaitseva Naamijoen valuma-alue, jossa vähennetään jokeen päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Eteläisimmässä kohteessa Karjaanjoen alueella Uudellamaalla parannetaan raakun eli jokihelmisimpukan elinoloja monin eri tavoin.

Vanajaveden alueen kokonaisuuden budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta noin 800 000 euroa saadaan EU:lta. Kaikki kohteet ovat Natura2000-kohteita ja sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kunnostustoimenpiteiden osarahoittajina toimivat alueen ELY-keskukset. Kohteista kaksi, Ormajärvi ja Kukkia, on latvavesiä, joiden valuma-alueilla on tarkoitus tehdä kunnostustoimenpiteitä, mm. rakentaa ravinteita pidättäviä kosteikkoja. Lintujärviä on viisi: Hämeessä sijaitsevat Hattelmalanjärvi Hämeenlinnassa ja Ansionjärvi Hausjärvellä sekä Pirkanmaalla Saarioisjärvi Valkeakoskella, Tykölänjärvi Valkeakosken ja Pälkäneen alueella ja Ahtialanjärvi Lempäälässä. Lintujärvillä monipuoliset toimenpiteet pitävät sisällään mm. ruoppauksia ja vesikasvillisuuden niittoa. Lisäksi on tarkoitus kunnostaa Vanajaveden lintuluotoja. Kohteiden kasvistoa ja linnustoa ja muuta eliöstöä (erityisesti direktiivilajeja) sekä vedenlaatua seurataan hankkeen aikana. Hankkeessa parannetaan myös kohteisiin liittyviä virkistyskäyttömahdollisuuksia: uusitaan pitkospuita, tehdään polkuja ja reittejä ja rakennetaan muutamia lintutorneja ja piilokojuja lintujen tarkkailua varten.

Vanajavesikeskuksen lisäksi alueellisessa hankkeessa on neljä kumppania: Etelä-Hämeen Luonnonsuojelupiiri toteuttaa vesistölähettilästoimintaa, tukee järvien hoito- ja käyttösuunnitelmien laadintaa sekä suunnittelee ja toteuttaa luontopolkuja. Suomen ympäristökeskus SYKE, Lammin biologinen asema ja Luonnonvarakeskus LUKE tekevät mallinnustyötä, arvioivat ekosysteemipalveluiden tilaa sekä tutkivat ympäristön tilaa.

Joissakin hankkeen kohteissa suunnitelmat ovat jo hyvin pitkällä ja toimenpiteitä voidaan toteuttaa jo ensi kesän aikana. Osa toimenpiteistä vaatii luvitusta, jolloin työn touhuun päästään vasta lupaprosessin jälkeen. Osalla kohteista vasta aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta. Työtä on paljon mutta onneksi hankkeella on vielä kuusi vuotta edessään!

Kirjoittaja Eeva Einola, hankekoordinaattori, FRESHABIT LIFE IP, Vanajavesikeskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti